Matúš Kočiš - profilovka

Som 30 ročný absolvent TUKE FEI, žijúci v Prešove a už od strednej školy ma fascinovali internetové stránky tak, že som mal túžbu ich meniť. Som cieľavedomý a podarilo sa mi počas svojej internetovej kariéry dosiahnuť zaujímavé výsledky a ciele.

Som súčasťou mladého, dynamického a „easy going“ tímu a spolupodieľam sa na nápadoch a tvorbe internetových projektov po kreatívnej, technickej a predovšetkým po používateľskej stránke.

Tvorbe internetových aplikácii sa venujem od roku 2000. Prvou mojou skúsenosťou bol projekt referaty.sk. Za túto dobu som vyvinul a realizoval niekoľko vlastných nápadov.

Som PHP Developer a WEB Portal Consultant (taktiež si trúfam na zastupovanie ďalších funkcií ako copywriter, SEO junior, a podobne). Ponúkam mnoho ročné skúsenosti s kódovaním rozsiahlych webov, portálov a 6 ročné skúsenosti s profesionálnou prevádzkou úspešných projektov čo bolo spojené s neustálym experimentovaním a vývojom. Som súčasťou všetkých fáz projektu a zastávam funkciu manažéra aj vo všetkých príbuzných projektoch.

Dnes som profesionál pre tvorbu konceptov novej budúcej internetovej prezentácie či aplikácie so službami alebo koncovým predajom. Koncept vytvorím v zrozumiteľnej forme pre všetkých členov teamu, ktorí sa budú podieľať na jeho tvorbe s prihliadaním na jeho funkcionalitu. Celému procesu výroby internetovej aplikácie rozumiem a dokážem tak zabezpečiť zrozumiteľnú komunikáciu medzi klientom a tvorčím teamom. Ako Web Portal Consultant ponúkam odborné poradenstvo či projektový manažment pre internetové projekty s cieľom vždy efektívneho riešenia.

Mám skúseností s manažovaním ľudí zapojených do realizácie internetového projektu. Poznám kvalitatívny rámec v každej časti fázy životného cyklu internetového projektu. Mám skúsenosti s UML jazykom. Na základe svojich skúseností a faktu, že sa v internetovom biznise pohybujem niekoľko rokov som získal aj overené kontakty na kvalitné spoločnosti s ktorými mám bezproblémovú a otvorenú spoluprácu.

Zakladám si na 100% kvalite práce s vysokou mierou spoľahlivosti. Ručím za ňu tým, že odmenu prijmem až bude cieľ splnený a klient za neho zaplatí.

Mojím cieľom je realizovať webové riešenia podľa najnovších štandardov. Uvedomujem si, že tento cieľ dosiahnem prácou v tíme. Je pre mňa najzaujímavejšie vyvíjať internetové aplikácie v tíme a spolupracovať s kvalitnými a dostatočne motivovanými kolegami. Pri celkovom testovaní aplikácie kladiem dôraz na jej bezpečnosť a minimálnu zraniteľnosť ako aj jej celkovú optimalizáciu.

V práci som presný a dôsledný, v plnení úloh rázny a svedomitý – som ochotný prispôsobiť sa potrebám projektu, daný problém riešiť čo najefektívnejšie, dokážem zvládať stres a som ochotný neustále sa vzdelávať. Využívam online internetové nástroje.

Môžete ma kontaktovať aj za účelom konzultácie alebo menšej spolupráci (napríklad pomoc pre vyhotovenie cenovej ponuky, vypracovanie dokumentácie, nasadenie kreatívnych riešení, analýza projektu, spolupráca v oblasti e-learningu, správa kampaní, internetový marketing, sociálny marketing). Portfólio služieb, ktoré zastrešujem je pestré. Spolupracovať môžeme v užšej či širšej rovine.  Ponúkam tiež jednanie vo vašom mene.

Dôvody, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre mňa

 • čo sľúbim, to splním. Som spoľahlivý
 • dávam reálne a rozumné termíny
 • komunikujem efektívne
 • preferujem systémové a nezávislé riešenia
 • zameriavam sa na zmysluplné riešenia, odrádzam klientov od zbytočností
 • ponúkam garantovaný servis
 • Cítim, že moja práca je to, prečo som sa narodil. Baví ma to.

Verím, že Vás prezentácia mojich skúseností zaujala, a prejavíte záujem ich využiť. Vopred sa teším na budúcu spoluprácu.

Matúš Kočiš - profilovka

I’m 30 year old a graduated of TUKE FEI. I live in Prešov and since high school I was fascinated website so that I had a desire to change them. I’m archieve interesting results and objectives during my career.

I am part of a young, dynamic and “easy going” team and interact on ideas and web projects after the creative, technical, and particularly I prefer UI/UX design.

I’ve developed Internet Applications since 2000. My first project was my experience referaty.sk. During this time I developed and implemented a many own ideas.

I am a PHP developer and Web Portal Consultant (also, I can to represent other functions as copywriter, SEO junior, etc.). I offer 11 years of experience in coding large sites, portals and 6 years of experience in professional operation of successful projects which have been associated with continuous experimentation and development. I am part of all phases of the project and held the position of general manager in all related projects.

Today I’m a professional for creating new concepts for future presentations or Internet applications, services or final sale. I create a concept in a comprehensible form with functionality to all team members who will be involved in this project. I can understand the whole production process of a web application so I ensure clear communication between the client and the creator team. In position Web Portal Consultant I offers expert advice and project management for web projects with efficient solutions.

I have experience in managing people involved in the implementation of the Internet project. I know the quality framework in each of the phases of the internet project. I have experience with UML language.

I pride ourselves on 100% quality work with a high degree of reliability. I guarantee it that. I receive a reward when the goal was achieved and the customer pays for it.

My goal is to implement web solutions according to the latest standards. I realize that this will be achieved by working in a team.

At work I am precise and consistent.  I am willing to adapt to the needs of the project, to solve the problem as efficiently as possible, I can cope with stress and I am willing to constantly learn. I use online web tools.

You can also contact me for consultation or less cooperation (eg support for a offer, preparation of documentation, deployment creative solutions, project analysis, cooperation in the field of e-learning, campaign management, internet marketing, social marketing). My portfolio of services that I covers is varied. We cooperate closer or wider.

Some reasons why you should choose me

 • I am reliable
 • I give fair and reasonable terms
 • I communicate effectively
 • I prefer a system independent solutions
 • I focus on meaningful solutions
 • I offer guaranteed service
 • I feel that my work is why I was born. I enjoy it.

I believe that the presentation of my experience was interesting. I look forward to future cooperation.