2005 – 2006

Server Medialne.sk / redaktor, analytik

sekcia sledovanosť & čítanosť (zodpovedný redaktor)

2005 – 2010

prevádzkovateľ Zadanie.sk / výkonný riaditeľ projektu Zadanie.sk

PHP & MySQL Developer

Vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím frameworku jQuery a ExtJS
optimalizácia zdrojových kódov

 • PHP funkcionálne programovanie, riešenie problémov, využívanie AJAX techniky

Programovanie webových služieb a API rozhraní podľa zadanej funkčnej špecifikácie

 • programovanie funkcionality projektu Zadanie.sk
 • podieľanie sa na návrhu webového portálu Zadanie.sk
 • analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
 • technická podpora, správa zadaní
2009 – 2011

nolimit | Developers / PHP Developer & Web Portal Consultant

PHP & MySQL Developer
Web Developer (PHP) Business Applications
Web developer / PHP programátor
Vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím frameworku jQuery a ExtJS
optimalizácia zdrojových kódov

 • PHP – objektovo orientovane, funkcionálne, riešenie problémov, využívanie AJAX techniky

Programovanie webových služieb a API rozhraní podľa zadanej funkčnej špecifikácie

 • podieľanie sa na návrhu webových systémov/portálov, vylepšení existujúcich riešení
 • analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
 • technická podpora, správa a implementácia nových funkcií existujúcich aplikácií
 • komunikácia s pracovníkmi technickej podpory a promptné riešenie vzniknutých úloh
 • podieľanie sa na výskume najnovších trendov a technológií v oblasti e-learningu a webových aplikácií (AJAX, web security, web desktop atď.)
 • správa, aktualizácia a vylepšovanie štruktúry existujúcich e-learningových kurzov podľa definovaných požiadaviek
 • podieľanie sa na nasadzovaní systémov (od e-learningu až po systémy „šité na mieru“)
2011 – súčasnosť

SQUELLA Company, s.r.o. / konateľ

Web Portal Consultant & PHP Developer

Užívateľské rozhranie – návrh užívateľského rozhrania UI a UX
Tvorba internetových aplikácii – príprava konceptu, napísanie textov, zaistenie technickej realizácie, uvedenie a prevádzkovanie
Optimalizácia webu – analýza slabých miest webu, orientácia na konverzie, usability testy

 • podieľanie sa na návrhu webových systémov/portálov/aplikácii, vylepšení už existujúcich riešení
 • analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
 • technická podpora, správa a implementácia nových funkcií existujúcich aplikácií
 • komunikácia s pracovníkmi technickej podpory a promptné riešenie vzniknutých úloh

Keďže som autorom diplomovej práce v oblasti e-learningu od tej doby a dnes sa okrem iného úzko špecializujem na nasledovné činnosti:

 • podieľanie sa na výskume najnovších trendov a technológií v oblasti e-learningu a webových aplikácií
 • správa, aktualizácia a vylepšovanie štruktúry existujúcich e-learningových kurzov podľa definovaných požiadaviek
 • podieľanie sa na nasadzovaní systémov (od e-learningu až po systémy „šité na mieru“)
 • vývoj intranetových aplikácii ako napríklad Vernostný systém, Newsletter App, Squelá fakturácia a nezávislý systém na lepšiu správu elektronického obchodu WooCommerce, OpenCart

Špecializujem sa aj na vytvorenie plnohodnotnej dokumentácie pre internetový projekt.

vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím jQuery
optimalizácia zdrojových kódov, rekódovanie a vylepšovanie už existujúcich webových stránok

 • PHP – objektovo orientované, funkcionálne, riešenie problémov, využívanie AJAX techniky

programovanie webových služieb a API rozhraní podľa zadanej funkčnej špecifikácie

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach

# 2005 – 2010, výkonný riaditeľ projektu Zadanie.sk
# 2008 – súčasnosť, zakladateľ FAN KLUBu Slnečného Cirkusu
# 2009 – 2010, Autor projektu eTesty.sk
# 2009 – 2010, výkonný riaditeľ projektu eDotaznik.sk
# 2012 – súčasnosť, autor internetovej aplikácie benefito.sk
# 2013 – súčasnosť, autor eLearningového portalu SkvelaAutoskola.sk

* dlhoročná skúsenosť s PHP v profesionálnom pracovnom prostredí
* skúsenosti s Unit Testing

Semestrálny projekt: Pokročilé databázové techniky, Systém na hodnotenie vedomostí (KEGA)
Diplomová práca: – Systém na hodnotenie vedomostí. Časť 3.

2005 – 2006

Server Medialne.sk / editor, analyst

section viewing & readership (the editor)

2005 – 2010

CO-Founder Zadanie.sk / executive director of project Zadanie.sk

PHP & MySQL Developer

Developing web applications in the PHP scripting language and framework using jQuery and ExtJS
optimization of the source code

 • PHP functional programming, problem solving, use of AJAX technology

Programming Web Services and APIs according to the desired functional specification

 • Programming functionality of the project Zadanie.sk
 • Contributing to the design of web portal Zadanie.sk
 • Analysis of problems finding effective solutions
 • Technical support
2009 – 2011

nolimit | Developers / PHP Developer & Web Portal Consultant

PHP & MySQL Developer
Web Developer (PHP) Business Applications
Web Developer / PHP Programmer
Developing web applications in the PHP scripting language and framework using jQuery and ExtJS
optimization of the source code

 • PHP – object-oriented, functional, problem solving, use of AJAX technology

Programming Web Services and APIs according to the desired functional specification

 • Contributing to the design of web systems / portals, improvement of existing solutions
 • Analysis of problems finding effective solutions
 • Technical support, management and implementation of new features to existing applications
 • Communication with staff support and prompt solutions to the tasks
 • Contributing to research on the latest trends and technologies in the field of e-learning and web applications (AJAX, web security, web desktop etc.)
 • Management, updating and improving the structure of existing e-learning courses according to defined requirements
 • Contributing to the deployed systems (from e-learning systems to “tailor-made”)
2011 – súčasnosť

SQUELLA Company, s.r.o. / the manager

Web Portal Consultant & PHP Developer

User interface – user interface design UI and UX
Creating web applications – preparation of the concept, writing texts, ensuring technical implementation, commissioning and operation
Website Optimization – site analysis of weaknesses, focus on conversion, usability tests

 • Contributing to the design of web systems / portals / applications, enhancements of existing solutions
 • Analysis of problems finding effective solutions
 • Technical support, management and implementation of new features to existing applications
 • Communication with staff support and prompt solutions to the tasks

Since I am the author of the thesis in the field of e-learning since then and today, inter alia, narrowly focused on the following activities:

 • Contributing to research on the latest trends and technologies in the field of e-learning and web applications
 • Management, updating and improving the structure of existing e-learning courses according to defined requirements
 • Contributing to the deployed systems (from e-learning systems to “tailor-made”)
 • Development of intranet application such as Loyalty system, Newsletter App, Invoicing and independent system to better manage e-commerce WooCommerce and OpenCart

I also specialize in creating fully-fledged documentation for web design.

web development environment in scripting language PHP using jQuery
optimization of the source code, recoding and improving existing websites

 • PHP – object-oriented, functional, problem solving, use of AJAX technology

Programming Web Services and APIs according to the desired functional specification

Additional information on your employment history

# 2005 – 2010, Executive Director of the project Zadanie.sk
# 2008 – present, founder of Cirque du Soleil fan club
# 2009 – 2010, Founder of the project eTesty.sk
# 2009 – 2010, Executive Director of the project eDotaznik.sk
# 2012 – present, author of Web applications benefito.sk
# 2013 – present, author of the e-learning portal SkvelaAutoskola.sk

* Many years experience with PHP in a professional work environment
* Experience with Unit Testing

Semester Project: Advanced Database technology system for the evaluation of knowledge (KEGA)
Thesis: – system for knowledge assessment. Part 3.