Jazykové znalosti:

Slovenský jazyk – materinský jazyk

Anglický jazyk – mierne pokročilý

Administratívne a ekonomické znalosti:

Strojopis – expert

Počítačové znalosti – používateľ:

Google Analytics – pokročilý

Google AdWords – pokročilý

Google AdSense – pokročilý

Microsoft Word – expert

Microsoft Excel – expert

Internet (e-mail, www) – expert

Microsoft PowerPoint – expert

Počítačové znalosti – programátor:

MySQL – pokročilý

PHP – expert

AJAX – základy

HTML – expert

JavaScript – pokročilý

XML – pokročilý

SQL – pokročilý

C++ – pokročilý

XHTML – expert

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy:

Nadobudnuté schopnosti viesť kreatívny tím ľudí podieľajúci sa na vývoji internetových aplikácii a internetových projektov. Ponúkam 11 ročné skúsenosti s kódovaním rozsiahlych webov, portálov a 6 ročné skúsenosti s prevádzkou projektu Zadanie.sk spojené s neustálym experimentovaním a vývojom k projektu Zadania-seminarky.sk. Som súčasťou všetkých fáz tohto projektu a zastávam funkciu manažéra aj vo všetkých príbuzných projektoch.

V poslednom čase sa najviac venujem internetovej aplikácii benefito.sk – umožňuje klientom vytvoriť si (vyskladať si) vernostný program na mieru svojho podnikania. Uviedol som tiež do prevádzky eLearningový portál SkvelaAutoskola.sk pre vodičov a uchádzačov o vodičské oprávnenie.

Vo voľnom čase sa venujem hre na klavír
Absolvent Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove – rok 1999
Sólista v hre na klavír – rok 2009 – 2010

Skúsenosť s aplikáciami:

* WordPress – prepojenie, nasadenie, vlastný plugin

* Drupal a Joomla – nasadenie

* OpenCart a Magento – nasadenie

Vodičský preukaz:

sk. A, B, C, TLanguage skills:

Slovak – native speaker

English – intermediate

Administrative and economic skills:

Typing – expert

Computer skills – user:

Google Analytics - advanced

Google AdWords - advanced

Google AdSense - advanced

Microsoft Word – expert

Microsoft Excel – expert

Internet (e-mail, www) – expert

Microsoft PowerPoint – expert

Computer skills – programmer:

MySQL - advanced

PHP – expert

AJAX – basic

HTML – expert

JavaScript - advanced

XML - advanced

SQL - advanced

C++ - advanced

XHTML - advanced

Other knowledge, skills and interests

Acquired ability creative team of people involved in the development of Internet applications and web projects. I offer 11 years of experience in coding large sites, portals and 6 years of experience in the operation of the project Zadanie.sk associated with continuous experimentation and development of the project Zadania-seminarky.sk. I am part of all phases of the project and held the office manager and in all related projects.
Recently, I devote most Web applications benefito.sk – allows clients to create (and stack) loyalty program tailor their business. I also started eLearning portal SkvelaAutoskola.sk for drivers and candidates for a driving license.

In my free time I focus on playing the piano
Graduated in the Elementary School Moyzesa Nicholas in Prešov – 1999
Soloist play the piano – year 2009 – 2010

I am a movie fan (very much like to watch the film in 3DIGITAL)

Experience with applications:

* WordPress – links, deployment, own plugin
* Joomla, Drupal – deployment
* Magento and OpenCart – deployment

Driving licence

A, B, C, T category